KOBİ’lere Avrupa Birliği Desteği Ufuk2020 Programı Açıklandı
Ülkemizdeki KOBİ’lerin gelişimine katkı sunmak ve küresel entegrasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Çerçeve Programı (AB ÇP) adlı çalışmalar konusunda önemli bir gelişmeyi aktarmak istiyoruz. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Ufuk2020 programı açıklandı. Tüm detaylar ve şartlar hakkında bilgi blog yazımızda.

İlki 1984 yılında başlatılan ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı niteliğine sahip Çerçeve Programlar sekizincisi olan Ufuk2020 Programı (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 milyar Avro bütçe ile yürütülüyor. Çerçeve Programlar Ufuk2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri desteklenmekte. Ufuk2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabiliyor.

Ufuk2020 kapsamında yürütülen “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı bir dizi kapasite oluşturma, iletişim geliştirme, işbirliklerini destekleme yoluyla daha verimli bir KOBİ inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında destek sağlanıyor.

KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı çerçevesinde KOBİ’lerin yanı sıra onlara destek sağlayan inovasyon ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için 2018-2020 yıllarında da sürdürülecek. “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı kapsamında yer alan aşağıdaki çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmış durumda.


UFUK2020 “KOBİ’LERDE İNOVASYON” PROGRAMI

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Birlik Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılan ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı niteliğine sahip Çerçeve Programlar sekizincisi olan Ufuk2020 Programı (Horizon 2020) 2014- 2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülmektedir. Çerçeve Programlar Ufuk2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri desteklenmektedir. Ufuk2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabilmektedir.

Ufuk2020 kapsamında yürütülen “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı bir dizi kapasite oluşturma, iletişim geliştirme, işbirliklerini destekleme yoluyla daha verimli bir KOBİ inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında destek sağlamaktadır. KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı çerçevesinde KOBİ’lerin yanı sıra onlara destek sağlayan inovasyon ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için 2018-2020 yıllarında da sürdürülecektir.

“KOBİ’lerde İnovasyon” Programı kapsamında yer alan aşağıdaki çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.


1. YENİ SANAYİ DEĞER ZİNCİRLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN KÜME PROJELERİ

Çağrı Kodu

INNOSUP-01-2018-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

AB, bir sanayi üssü olarak yeniden yapılanması için farklı yeterliliklerin ve inovatif çözümlerin birleştirilmesini gerektiren uzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Yeni sanayi değer zincirlerinin geliştirilmesi ve farklı sektörlerde ortak girişimler oluşturulması için büyük işletmeler ve özellikle KOBİ’ler dâhil olmak üzere farklı inovasyon aktörlerinin işbirliği ve entegrasyonu gerekmektedir. Bu programın amacı küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ’leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir.

Hedefler

AB endüstrisinin inovasyon alanında yetkinlikler ve çözümler üretmesini sağlamakUzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetler geliştirmekFarklı sektörlerdeki aktörler arasında işbirliği ve entegrasyon sağlamak

Beklenen Etkiler

Endüstri değer zincirleri oluşturarak AB Üye Ülkeleri ve Asosiye Ülkelerdeki sanayi liderliğinin güçlendirilmesini sağlamakKüresel ölçekte rekabetçi yeni sanayi değer zincirlerinin yaratılmasını teşvik etmekKısa vâdede, KOBİ’lerin inovasyon performansına ve kaynak verimliliğine katkı sağlamakFarklı sektörlerden ve ülkelerden inovasyon aktörleri aracılığıyla KOBİ’lere yönelik işbirliği alanları yaratmak

Çağrı Bütçesi

22,85 Milyon Avro (Her bir proje üst limiti: 2,5-5 Milyon Avro)

Çağrı Açılış Tarihi

6 Kasım 2018

Son Başvuru Tarihi

Birinci Aşama: 3 Nisan 2019 İkinci Aşama: 12 Eylül 2019

Başarı Hikâyesi

Projenin amacı Avrupa’da gelişen bir endüstri olan kişiselleştirilmiş tıp sektöründeki rekabeti artırmak ve sektörün inovasyon potansiyelini artırmaktır. Değer zincirindeki mevcut sorunları çözmek için Avusturya, Almanya ve Norveç’te biyofarmösatik ve bilişim kümeleri bir konsorsiyum oluşturmuş, biyofarmösatik sektöründeki engellere bilişim sektöründen inovatif çözümler geliştirmişlerdir.

Faydalı Bağlantılar

Avrupa’daki Kümelenme Örgütlerinin bilgisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://www.clustercollaboration.eu/


2. AVRUPA KOBİ İNOVASYON ORTAĞI

Çağrı Kodu

INNOSUP-02-2019-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

İnovasyon süreçlerini etkin bir şekilde yönetme becerisi yoksunluğu, KOBİ’lerdeki inovasyon kapasitesinin gelişmesi için büyük bir engel olarak tanımlanmıştır. KOBİ’ler, kendilerini yenileyip inovasyon fikirleri ortaya koymak ve alanlarında uzman yüksek nitelikli iş gücüne ulaşmak konularında dezavantajlıdır. Bu programın amacı KOBİ’lere inovasyon konusunda yetkinlik kazandırmak, aynı zamanda Marie Skłodowska Curie dolaşım şartıyla uyumlu (MSCA) deneyimli araştırmacılara alanlarında istihdam sağlamaktır.

Hedefler

İşletmenin inovasyon fikrini projeye dönüştürmesini sağlamak/uzun vâdede işletmeye inovasyon projesi yapma becerisi kazandırmakİnovasyon ortağının akademik yetkinliğini ekonomik katma değere dönüştürerek istihdamını sürdürmek

Beklenen Etkiler

KOBİ’lerin inovasyon projeleri geliştirme yetkinliğini artırmakDeneyimli araştırmacılara uzmanlık alanlarında istihdam sağlanarak kariyer fırsatları sunmak

Çağrı Bütçesi

4 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi

16 Ekim 2018

Son Başvuru Tarihi

17 Ocak 2019

Başarı Hikâyesi

İşe alınan yüksek nitelikli inovasyon ortağı şirketin radikal ürün inovasyonunun multimedya içerik yönetimini yapmaktadır. İş piyasasında ihtiyaç duyulan web yazılım geliştirme alanında profesyonel ilerlemeyi sağlamak için inovasyon ortağına, ek bilgi verilmektedir. İnovasyon ortağının, uzmanlığının yanında ticarî inovasyon yönetimi ve iş döngüleri hakkında bilgiler edinmesi hem kendisi hem de KOBİ için fayda sağlayacaktır.

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-02-2019-2020.html


3. KOBİ’LER İÇİN İŞ YERİ İNOVASYONU

Çağrı Kodu

INNOSUP-04-2019

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

İşyeri inovasyonu, iş yapısı ve organizasyonu, çalışan bağlılığı ve insan kaynakları yönetimi, iç süreç ve karar verme, organizasyonel strateji ve yöntemlerin geliştirilmesi ve planlanması, müşteri ve tedarikçilerle ilişkileri, çalışma ortamının kendisi ile ilgili teknolojik olmayan inovasyonlardır. İşyeri inovasyonları, çalışanlar için motivasyon sağlamakta ve çalışma koşullarını iyileştirmekte, bu da işgücü verimliliğinin artmasına, firmanın inovasyon kabiliyetinin ve ticarî rekabet gücünün artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, teknolojik olmayan inovasyonlar, teknolojik olanların başarılı bir şekilde uygulanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Programın amacı KOBİ’lere yönelik destek sağlayan kuruluşların işyeri inovasyonu konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan KOBİ’lere teşvikler sağlamasıdır.

Hedefler

Pilot programlar oluşturmak için inovasyon destek kurumlarını bir araya getiren bölgeler arası ağlar oluşturmakOluşturulan pilot programları seçilen KOBİ’lerde test etmekAvrupa çapında KOBİ’ler tarafından işyeri inovasyonunun gerçekleştirilmesini destekleyen yeni, bağlam temelli, uzun vâdeli mekanizmalar oluşturulmasına yardımcı olmak

Beklenen Etkiler

KOBİ’lerin işyerinde inovasyon yapmasını kolaylaştıracak/teşvik edecek mekanizmaları oluşturmakBağlam temelli işyeri inovasyon formlarını oluşturmakDaha yetenekli işgücü ve daha esnek şirketler oluşturulmasına zemin hazırlamakKOBİ’lerde yeni teknolojilerin kullanımı için çerçeve koşulları iyileştirmek

Çağrı Bütçesi

1,5 Milyon Avro (Her bir proje üst limiti: 300.000 Avro)

Çağrı Açılış Tarihi

16 Ekim 2018

Son Başvuru Tarihi

17 Ocak 2019

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-04-2019.html


4. İNOVASYON AJANSLARI İÇİN AKRAN EĞİTİMİ

Çağrı Kodu

INNOSUP-05-2018-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

KOBİ’ler için inovasyon destek programlarını tasarlayan ve uygulayan bölgesel ve ulusal kurumlar KOBİ inovasyonu için önemli aracılardır. İnovasyon destek programlarını yöneten bu kurumlar, desteklenen KOBİ’lerin ekonomik etkilerini büyük ölçüde etkiler. Bu programın amacı KOBİ’lere daha iyi inovasyon desteklerinin oluşturulması için ulusal/bölgesel inovasyon ajansları arasında iyi uygulama örnekleri paylaşımının, inovasyon konusunda yeni konuların ve yaklaşımların geliştirildiği ve paylaşıldığı akran öğreniminin teşvik edilmesidir.

Hedefler

KOBİ’lere destek sağlayan kurumların iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamakKurumların yeni geliştirdiği becerilerinin uygulanmasını teşvik etmekKOBİ’lere daha iyi inovasyon desteği sağlamak için yeni konuların ve yaklaşımların farklı yöntemlerle incelenmesine ve geliştirilmesine önayak olmak

Beklenen Etkiler

Akran öğrenim aktivitelerine katılan inovasyon kurumlarının sayısının önemli ölçüde artırmakİlgili kurumların (KOBİ’lere inovasyon desteği sunmak üzere) akranlı öğrenme faaliyetleri yoluyla, yeni konuları ve yaklaşımları araştırmak ve geliştirmekİnovasyon ajanslarında kalite yönetiminin daha geniş kullanımı ile desteğin faydasını ve verimliliğini artırmak

Çağrı Bütçesi

50.000 Avro (Her bir proje bütçesi: 15.000 Avro)

Çağrı Açılış Tarihi

7 Kasım 2017

Son Başvuru Tarihi

18 Ekim 2018 13 Mart 2019 16 Ekim 2019

Başarı Hikâyesi

ESSI: https://cordis.europa.eu/project/rcn/212449_en.html İtalya, Türkiye, Finlandiya, İspanya’da KOBİ’lere destek programları sağlayarak sosyal inovasyon politikaları uygulamakla görevli dört Bölgesel Kalkınma Ajansı (ERVET, ADA, KAINUUN ETU, IVACE), akran-öğrenimi yoluyla bilgilerini artırmak, deneyimlerini paylaşmak ve bölgesel ekonominin gelişmesini engelleyen zorluklara ortak çözümler bulmak istemektedir. Böylece inovatif ve rekabetçi girişimleri desteklemek amacıyla bölgesel ekonomiye önemli katkı sağlayan yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştireceklerdir.

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html


5. İLERİ TEKNOLOJİLERDE AVRUPA AÇIK İNOVASYON AĞI

Çağrı Kodu

INNOSUP-07-2019

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

“Açık İnovasyon”, şirketlerin dışsal fikirlerden/teknolojilerden (Outside-In) faydalanabildiği ve inovasyonla ilgili finansal riskleri azaltmak için dışsal fikirleri/teknolojileri firma içinde (Inside-Out) değerlendirerek hızla rekabet avantajı elde ettiğini varsayan bir paradigmadır. Açık İnovasyon sâyesinde şirketin ağ bağlantıları gelişir, iş birliği olanakları artar ve elde ettiği bu işbirliği ve değer zinciri ile Ar-Ge ve inovasyonunu hızlandırabilir. Teknoloji merkezleri (TGB’ler) gibi inovasyon aracıları, büyük firmaları, ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap verebilecek inovatif KOBİ’lerle eşleştirip yeni ürünler/hizmetler yaratılmasına ön ayak olabilir. Bu programın amacı KOBİ’lerin Açık İnovasyon farkındalığını artırmak; böylece onları büyük şirketlerle eşleştirerek endüstriyel problemlere inovatif çözümler getirebilmelerini teşvik etmektir.

Hedefler

Teknoloji merkezlerine, firmaların ürettiği teknolojiyi laboratuvardan pazara taşıması konusunda yardımcı olmakAvrupa Açık İnovasyon Ağı kurarak, sektördeki büyük firmaların inovasyon ihtiyaçlarına yönelik en doğru KOBİ’yi eşleştirmekAvrupa Açık İnovasyon Ağı’na katılacak Teknoloji Merkezlerinin kapasite ve kriterlerini belirleyerek, ağı Avrupa geneline yaymak

Beklenen Etkiler

İnovatif KOBİ’ler ve (büyük, çok uluslu) firmalar arasındaki işbirliği projelerini artırmakİnovatif KOBİ’ler ile firmalar arasında inovasyon çözümleri geliştirmek üzere Avrupa düzeyinde etkin eşleştirmeyi sağlayan sürdürülebilir ağ kurmakİnovatif KOBİ’lerin tanınırlığında ve satışlarında artış sağlamakİleri teknolojili inovatif çözüm sitemleri yaratmak

Çağrı Bütçesi

1,5 Milyon Avro (Tek bir projenin desteklenmesi hedeflenmektedir.)

Çağrı Açılış Tarihi

5 Şubat 2019

Son Başvuru Tarihi